kazashim has the app installed on 46 repo(s).

# Repo Name Stars Last Update At Link Predictions
1 kazashim/Android-Speech-Recognition 0 2018-08-19...
2 kazashim/android-speech-to-text-demo 0 2018-08-19...
3 kazashim/BandBuzzer 0 2018-08-31...
4 kazashim/browser 0 2018-09-29...
5 kazashim/Codebot 0 2018-11-24...
6 kazashim/create-react-app 0 2019-06-20...
7 kazashim/cynadmin 0 2019-06-20...
8 kazashim/Cynapitoolz 0 2019-06-20...
9 kazashim/CynDev 0 2019-02-16...
10 kazashim/CynRadio 0 2019-06-11...
11 kazashim/cyntwiliosms 0 2019-06-24...
12 kazashim/devconzm 0 2019-06-08...
13 kazashim/e-mpiya-foundation 0 2018-12-02...
14 kazashim/easy-transport-logistics-accounting 0 2019-06-18...
15 kazashim/gwizo 0 2019-06-08...
16 kazashim/HTML5-Games-Examples 0 2018-11-26...
17 kazashim/JumpGo 0 2018-09-29...
18 kazashim/K6nele 0 2018-08-19...
19 kazashim/Krishi-Seva 0 2018-12-26...
20 kazashim/laravel-vue-foundation-simple-CRUD 0 2019-06-08...
21 kazashim/Lightning-Browser 0 2018-09-28...
22 kazashim/lmms 0 2019-06-10...
23 kazashim/lynket-browser 0 2018-09-28...
24 kazashim/MedicalAssistant-App 0 2018-10-29...
25 kazashim/MobileMoneySolution 0 2019-02-25...
26 kazashim/MyDr 0 2018-10-29...
27 kazashim/php-liquidsoap 0 2019-01-09...
28 kazashim/php-ml-docs 0 2019-06-20...
29 kazashim/PHP-Parser 0 2019-02-25...
30 kazashim/php-secure-functions 0 2019-06-08...
31 kazashim/politics 0 2018-08-31...
32 kazashim/polling-station-app 0 2019-06-17...
33 kazashim/POS 0 2018-08-22...
34 kazashim/projectZed 1 2019-06-19...
35 kazashim/REST-API 0 2019-06-17...
36 kazashim/sms 0 2019-06-21...
37 kazashim/smsdemozamtel 0 2019-06-22...
38 kazashim/SparkEd 0 2019-03-01...
39 kazashim/susi_server 0 2018-08-16...
40 kazashim/theme 0 2019-06-18...
41 kazashim/Tutorial 0 2019-06-03...
42 kazashim/VoteApp 1 2019-06-17...
43 kazashim/WeatherApp 0 2019-06-19...
44 kazashim/yurt 0 2019-06-03...
45 kazashim/yutalink 0 2019-06-03...
46 kazashim/yutalinkfinal 0 2019-06-02...