phelow has the app installed on 54 repo(s).

# Repo Name Stars Last Update At Link Predictions
1 phelow/ACI_F14 0 2014-08-21...
2 phelow/AICOMP 1 2016-12-02...
3 phelow/ARTifact 1 2017-11-23...
4 phelow/BigQuestionsNukeGame 0 2019-01-27...
5 phelow/Chromesthesia 0 2016-11-25...
6 phelow/CommentCommander 0 2017-07-25...
7 phelow/ComputerGraphicsHomework 0 2016-09-13...
8 phelow/FaceNoise 0 2016-12-28...
9 phelow/FallOfTheTzar 0 2014-04-10...
10 phelow/FratChat 0 2016-10-24...
11 phelow/GameAIHW1 0 2016-09-02...
12 phelow/GameAIHW2 0 2016-09-19...
13 phelow/GameAIHW6 0 2016-10-19...
14 phelow/GAMEJAM 0 2016-05-13...
15 phelow/GameJamTwo 0 2016-09-10...
16 phelow/GGJ2020 0 2020-02-03...
17 phelow/gitignore 0 2017-01-21...
18 phelow/GlobalGameJam 0 2017-02-22...
19 phelow/GlobalGameJam2018 0 2018-01-27...
20 phelow/GlobalGameJam2020 0 2020-02-01...
21 phelow/GoreHammer401k 0 2016-07-25...
22 phelow/gvgai 0 2016-04-07...
23 phelow/HackRPIJam 0 2016-11-12...
24 phelow/HellWish 0 2016-10-09...
25 phelow/ithriveGameJam 0 2017-09-16...
26 phelow/KeyboardKommander 2 2020-03-08...
27 phelow/LearningAndAdvancedGameAIHomeworkTwo 0 2016-02-22...
28 phelow/MinimalistMusical 0 2017-01-11...
29 phelow/Monstinder 0 2016-10-19...
30 phelow/Monstinder2 0 2016-10-20...
31 phelow/Monstinder3 0 2016-10-22...
32 phelow/Monstinder4 0 2016-10-23...
33 phelow/NarrativeGame 0 2016-05-22...
34 phelow/OhDeer 0 2016-01-11...
35 phelow/Overgrown 0 2018-04-19...
36 phelow/Punks-n-Patriots 0 2017-02-22...
37 phelow/QLearningAssignmentOne 0 2016-03-04...
38 phelow/QLearningForMario 0 2016-03-23...
39 phelow/screeps 2 2019-12-31...
40 phelow/screeps-1 0 2017-06-30...
41 phelow/ScreepsAI 0 2016-07-04...
42 phelow/SeattleIndiesJamSummer2017 0 2017-08-05...
43 phelow/SoundBasedRTS 0 2016-10-31...
44 phelow/SpeedDating 0 2016-01-29...
45 phelow/Stalagmite 0 2017-02-12...
46 phelow/StealthExploder 0 2016-12-13...
47 phelow/SuervisedLearningMario 0 2016-04-17...
48 phelow/SupervisedLearningTwo 0 2016-04-19...
49 phelow/SYNCREMASTERED 1 2017-01-12...
50 phelow/TrumpTowerTypingTutor 0 2017-01-15...
51 phelow/TypingRTS 0 2017-07-04...
52 phelow/vindinium-starter-csharp 0 2016-04-05...
53 phelow/Warhammer401k 0 2016-06-26...
54 phelow/WebGLSimpleRTS 0 2016-10-29...