zhilyaev has the app installed on 69 repo(s).

# Repo Name Stars Last Update At Link Predictions
1 zhilyaev/AntiTimeKiller 1 2018-10-02...
2 zhilyaev/api-go 0 2019-04-30...
3 zhilyaev/ArchPC-SUAI 0 2019-05-12...
4 zhilyaev/ArduinoShop 0 2018-10-02...
5 zhilyaev/ArduinoShopFrontend 0 2018-10-02...
6 zhilyaev/case-212 0 2019-09-18...
7 zhilyaev/Computer-modelling-1lab 0 2019-01-06...
8 zhilyaev/Computer-modelling-2lab 0 2018-12-19...
9 zhilyaev/Computer-modelling-3lab 0 2018-12-19...
10 zhilyaev/Computer-modelling-4lab 0 2018-12-19...
11 zhilyaev/Computer-modelling-6lab 0 2018-12-19...
12 zhilyaev/Computer-modelling-8lab 0 2018-12-25...
13 zhilyaev/data-protection-1lab 0 2019-05-12...
14 zhilyaev/data-protection-2lab 0 2019-04-07...
15 zhilyaev/Definite-Clause-Russian-Grammars 0 2019-05-12...
16 zhilyaev/DeleterRepeatFiles 0 2017-11-30...
17 zhilyaev/docker 0 2019-10-07...
18 zhilyaev/evolutionary-2lab 0 2019-04-23...
19 zhilyaev/evolutionary-swarm-algorithm 0 2019-05-12...
20 zhilyaev/FinHelper 0 2018-05-10...
21 zhilyaev/Finite-state-machine 0 2018-10-26...
22 zhilyaev/Flex-and-Bison 0 2019-04-07...
23 zhilyaev/green-line 0 2020-01-27...
24 zhilyaev/green-line-text 0 2019-12-02...
25 zhilyaev/hello-github-actions 0 2019-08-26...
26 zhilyaev/helloworld-ci 0 2019-01-12...
27 zhilyaev/JImposer 0 2019-12-23...
28 zhilyaev/Lexer 0 2019-05-12...
29 zhilyaev/Lisp-Labs 0 2019-05-12...
30 zhilyaev/LL-1 0 2017-11-30...
31 zhilyaev/LR-1 0 2019-05-12...
32 zhilyaev/MachinePostaSimple 0 2019-04-23...
33 zhilyaev/MachineTuringSimple 0 2018-11-05...
34 zhilyaev/managed-team 0 2018-12-10...
35 zhilyaev/me 0 2019-06-30...
36 zhilyaev/MT-PASCAL 0 2019-05-12...
37 zhilyaev/MyRegExp 1 2019-12-23...
38 zhilyaev/omd-cf 0 2019-07-30...
39 zhilyaev/Pascal-Bison-Flex 0 2017-12-15...
40 zhilyaev/perfect-backend 0 2018-10-02...
41 zhilyaev/perfect-frontend 0 2018-10-02...
42 zhilyaev/qpid 0 2019-11-27...
43 zhilyaev/RecoTour 0 2019-03-06...
44 zhilyaev/Reverse-Polish-notation 0 2017-11-30...
45 zhilyaev/Sberbank.hr 0 2018-10-02...
46 zhilyaev/selectel-terraform 0 2019-12-19...
47 zhilyaev/simple-mini-pascal-compiler 0 2017-10-01...
48 zhilyaev/simple-telegram-bot 0 2020-01-01...
49 zhilyaev/solver-logical-problem-via-prolog 0 2019-05-12...
50 zhilyaev/stacker 0 2018-10-01...
51 zhilyaev/stacker-backend 0 2018-10-01...
52 zhilyaev/stacker-frontend 0 2018-10-01...
53 zhilyaev/STM32-labs 0 2019-12-24...
54 zhilyaev/STM32F-CRC 0 2019-04-23...
55 zhilyaev/system 0 2019-07-14...
56 zhilyaev/TestAuth 0 2019-05-12...
57 zhilyaev/TestEndy 0 2017-12-22...
58 zhilyaev/TestFirstbet 0 2018-03-02...
59 zhilyaev/TestSknt 0 2019-05-12...
60 zhilyaev/Tiamon 0 2017-11-30...
61 zhilyaev/TikTakBoom 0 2017-04-13...
62 zhilyaev/trsis 0 2018-10-02...
63 zhilyaev/vue-select 0 2018-05-22...
64 zhilyaev/werf-dind 0 2019-12-18...
65 zhilyaev/werf-example 0 2019-05-12...
66 zhilyaev/Wordee 2 2019-10-13...
67 zhilyaev/Xiamon 0 2019-07-12...
68 zhilyaev/Yandex.Money.task.2015 0 2018-10-02...
69 zhilyaev/zhilyaev.github.io 0 2019-06-30...